Videos

  1. LogTrade Connect – En kort introduktion
  2. Att kommunicera via web services
  3. Installation
  4. Skapa sändning

LogTrade Connect och Web Services- En kort introduktion

Filmen visar hur LogTrade Connect använder Web Services för att kommunicera med molntjänsten LogTrade Distribution.

Att kommunicera via web services

Filmen visar lite mer ingående hur information skickas mellan olika parter när sändningar hanteras.

Installation

Filmen visar den initiala installationen med Inställningsguiden. Med inställningsguiden görs de grundläggande inställningarna så att LogTrade Connect kan börja kommunicera med LogTrade i molnet. Efter slutförd guide kan den första sändningen skapas. I praktiken återstår ofta ytterligare inställningar för att LogTrade Connect i så hög utsträckning som möjligt ska kunna använda standardvärden för tjänster, tjänsteparametrar, kundnr etc. Dessa inställningar tas upp i separata filmer.
)

Skapa sändning

Filmen visar hur man skapar en sändning kopplad till en försäljningsorder, skriver ut paketlapp och levererar order.
)