Funktioner

Inställningar

 • Guidade inställningar med ”wizard” och hämtning av färdiga inställningar on-line.
 • Enkel mappning till befintliga speditörer och servicekoder.
 • Underhållsfunktion för utbyte av befintliga speditörer och servicekoder gör underhåll enkelt.
 • Import-/exportfunktion för enkel kopiering av inställningar mellan företag.
 • Styrning av betalare per dokumenttyp och leveransvillkor.
 • Betalarkundnummer och EUR-pallkundnr per transportör/produkt, källdokumenttyp och mottagartyp/mottagare.
 • Standard kollislag på transportörprodukt.
 • Standard tilläggstjänster på transportörprodukt.
 • Standard parametervärden för tilläggstjänster.
 • Beräknade parametervärden för orderbelopp, vikter, språkkod etc.
 • Styrning på transportörprodukt om kollinummer skall tilldelas av LogTrade, baserat på SSCC-inställningar eller manuellt.
 • Styrning på transportörprodukt om godsupplysningsnummer skall styras av LogTrade, manuellt eller baserat på nummerserie i NAV.
 • Transportörer och produkter giltiga med hänsyn till LogTrade licens hämtas automatiskt från LogTrade.
 • Giltiga transportvillkor hämtas automatiskt från LogTrade.
 • Standard transportvillkor beroende på leveransvillkor, speditör och servicekod.
 • Pakettyper hämtas automatiskt från LogTrade.
 • Mappning av ”Er referens” till valfritt fält på ursprungsdokument
 • Val om prisfråga skall ske automatiskt och om ursprungsdokument automatisk skall uppdateras med transportkostnad (+ ev. påslag)
 • Parameterstyrd styrning av codeunits för exekvering av programlogik gör det möjligt för partner att utföra anpassningar utan att påverka starndardobjekt i LogTrade Connect
 • Flexibel styrning av debugfiler för att logga all trafik, endast fel etc.
 • Flexibel styrning av utskrifter och bokningar
 • Standard tilläggstjänster oberoende av transportör/produkt (valfria eller obligatoriska) kopplat till kunder, leverantörer och andra adresskällor samt direkt till ursprungsdokument för t.ex. säljares instruktion till lagret om tilläggstjänster.
 • Uppslag av tillgängliga ombud med direktlänk till karttjänst.
 • Automatiskt beräknade paramatervärden till tjänster för t.ex. mailadress, orderbelopp etc.
 • Flexibel uppsättning av avsändarkoder som ger möjlighet till externa avsändare för t.ex. ankommande leveranser från leverantörer eller utgående leveranser från tredjepartslager.
 • Dynamiska fältmappningar för koppling av t.ex. mobiltelefonnr till anpassat fält på order eller kund.

Sändning

 • Sändningar kan kopplas till följande dokumenttyper:
  – Försäljningsorder
  – Försäljningsreturorder
  – Överföringsorder
  – Inköpsorder
  – Inköpsreturorder
  – Serviceorder
  – Lagerplockning
  – Distributionslagerleverans
  – Bokförd försäljningsleverans
  – Bokförd överföringsutleverans
  – Bokförd inköpsreturutleverans
  – Bokförd serviceutleverans
 • Beroende på dokumenttyp kan sändning vara ingående eller utgående. En ingående sändning kan t.ex. vara etiketter som skickas till kund att använda vid retur av varor.
 • Sändningar kan förutom till dokumenttyperna ovan kopplas till följande adresskällor:
  – Kund
  – Leverantör
  – Kontakt
  – Anställd
  – Resurs
  – Ansvarsenhet
  – Lagerställe
 • Funktion för prisfråga och uppdatering av ursprungsdokument (försäljning och inköp) med transportkostnad. Radtyp för kostnad kan vara redovisningskonto, omkostnadsartikel eller artikel.
 • Funktion för att fråga LogTrade om speditörens upphämtnings- och leveransdatum (och tid beroende på speditör)
 • Tilläggstjänster hanteras dynamiskt i realtid med LogTrade så att användare bara kan välja giltiga tilläggstjänster och giltiga kombinationer av tilläggstjänster.
 • Sändningsmallar
 • Stödjer affärslogik i LogTrade för att låta LogTrade välja speditör, servicekod, tjänster etc baserat på regler i LogTrade.
 • Validering on-line med felmeddelanden direkt från LogTrade vid t.ex. felaktigt postnr, ogiltig transportörprodukt etc.
 • Vikt och volym från ursprungsdokument.
 • Konsolidering
 • Fritexter (kan kopieras manuellt eller automatiskt från källdokument)
 • Instruktioner
 • Farligt gods
 • Nedladdning av PDF-utskrifter
 • SSCC-nummer
 • Kollispårning
 • Återutskrift av etiketter och dokument
 • Byte av postnummer baserat på postnummerersättningstabell för sändning via speditörer med inaktuella postnummerregister.
 • Kopiering av källdokumentrader till fritextrader på sändning för utskrift på fraktsedel.
 • Skicka mail med inloggningslänk för extern användare. Praktiskt vid tredjepartslager eller beställning från leverantör.
 • Hämtning av status och kollirader, kollinummer etc. för sändningar som kompletterats och frisläppts (av t.ex. tredjepartslager) i LogTrades webbgränssnitt.
 • Skicka mail med nedladdningslänk för PDF-utskrifter av dokument och etiketter

Frisläppning

 • Arbetsblad (journal) med enkel filtrering på datum, speditör och servicekod
 • Automatisk uppdatering av eventuella statusförändringar gjorda direkt i LogTrades webbgränssnitt
 • Utskrift av sändningslista, etiketter, dokument eller köade etiketter och dokument
 • Enkel statusändring av samtliga sändningar
 • Stöd för automation av statusuppdateringar. Praktiskt om tredje part frisläpper eller om automatisk frisläppning i LogTrade är aktiverat

Historik

 • Frisläppta och arkiverade sändningar sparas
 • Prisfråga och uppdatering av ursprungsdokument från frisläppt sändning
 • Kollispårning med full historik av kolliförflyttningar
 • Batchutskrift av frisläppta sändningar

Ytterligare funktionalitet

 • Tullfaktura (proforma) med automatiserad utskrift tillsammans med övriga transporthandlingar. Utskrift kan ske från LogTrade eller med NAV-dokument. Landspecifik definition av automatiska fritexter och radlayouter
 • Smidiga funktioner för validering och underhåll av postnummer på kunder, leverantörer etc.
 • Import och matchning av transportörsfaktura (XML från LogTrade via webservice samt dynamiskt definierade Excelimporter för övriga speditörer)
 • Spridningssändningar (”mantelsändningar”/”bulk split”) med samlad sändning och förtullning över riksgräns till spridningspunkt varifrån transporten övergår till enskilda sändningar till de slutliga mottagarna.
 • Flexibel uppsättning av kostnadskoder för hantering av t.ex lastbärare och annat som tillförs vid plockning, lastning och leverans. Kostnader synkoniseras automatiskt till källdokument för fakturering. Kostnadskoder kan kopplas till konto, resurs, artikel och omkostnadsartikel (med automatisk fördelning)
 • Automatiserad hantering av emballagevikter, volymer och emballagekostnader
 • Skapa sändning kopplad till distributionslagerleverans med flera källdokument kopplade till samma sändning. Grupperingen av flera källdokument till en sändning kan även göras manuellt utan distributionslagerleverans .
 • Transportrabatter definierade på kombinationer av leveransvillkor, kund, leveransadress, speditör/produkt, orderbelopp och valuta för att hantera fraktfria leveransvillkor och kundspecifika fraktfrigränser/fraktrabatter. Möjlighet att definiera särskilda rabatter för restorderleveranser.
 • Automatiserade, regelstyrda e-postnotifieringar vid validering eller frisläppning med valbart innehåll som t.e.x. länkar till etiketter, länk för inloggning via webb till den enskilda sändningen, lista över ingående varor etc. Kan användas för fraktbokning hos transportörer som inte stödjer elektronisk bokning, plocksedel för tredjepartslager eller för andra typer av notifieringsbehov.
 • Avancerad kollihantering med registrering av ingående artiklar och kollin. Utskrift av kollietiketter (med artiklar och kollin)
 • Användning av annan organisations LogTradekonto för transparanta 3:epartsleveranser där säljande parts LogTradekonto används vid skapande av sändningar och utskrift av etiketter.
 • Prisfråga för transport direkt från försäljningsorder.
 • Rollcenter och skärmbilder anpassade för Tablet GUI.
 • Uppföljning av faktiska leveranstider för uppföljning mot lovade leveransdatum eller uppföljning av transportörs faktiska leveranstider.
 • Leveransdokument innehållande levererade varor som ingår i sändning.
 • SMS-regler för automatiska regler vid olika händelser som t.ex. släpp av order, inkommen betalning etc.
 • Integration med webshoppar som kan lämna av transportspecifik information som plockas upp av sändningen vid leverans.
 • Följesedel vid samleverans av ordrar
 • Automatiska regelstyrda kostnader för t.ex. expeditionsavgifter
 • Automatisk beräkning av farligt gods